Regulamin sklepu www.galskor.com

Sklep internetowy www.galskor.com, działający pod adresem http://www.galskor.com, prowadzony jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie GR4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą firmy ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy, NIP: 6462941800, REGON: 363991920.

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy www.galskor.com, prowadzony przez firmę GR4 sp. z o.o., z siedzibą firmy ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy.

Klient - osoba fizyczna, która zgodnie z Kodeksem Cywilnym posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnych.

Towar – towar oferowany przez Sklep do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cena – cenę brutto Towaru. Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą powstać w związku z dostawą Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług.

Zamówienie – rozumie się przez to Towar lub zestaw Towarów zamówionych przez Klienta w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Informacje o cechach świadczenia:

  1. Sklep internetowy www.galskor.com prowadzi sprzedaż wyrobów galanteryjnych za pośrednictwem sieci Internet. Informację o towarach Sklep znajduje się na stronie galskor.com.

  2. W celu skorzystania z funkcji udostępnianych przez stronę internetową należy posiadać komputer lub inne urządzenie posiadające przeglądarkę obsługującą Java Script i akceptującą pliki cookies, połączone z siecią Internet.

  3. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.

  4. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu www.galskor.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

  5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Towary widoczne w ofercie Sklepu www.galskor.com pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sklepu. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

 1. Dane identyfikujące:

  1. GR4 sp. z o.o., z siedzibą firmy ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy

  2. NIP: 6462941800
   REGON: 363991920
   KRS: 0000608575

  3. Kontakt:

   1. tel.: +48 795 85 85 77

   2. mail: biuro@galskor.com

 1. Złożenie zamówienia:

  1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać wypełniając formularze Zamówienia dostępne na stronach Sklepu.

  2. W celu złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta poprzez podanie jego danych teleadresowych niezbędnych do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło). Alternatywnie można złożyć zamówienie bez rejestracji konta wypełniając formularz zamówienia, telefonicznie lub mailowo.

  3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.

  4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

   1. wyboru zamawianych towarów lub usług,

   2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

   3. wyboru sposobu płatności.

  5. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa Sklepowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów na warunkach podanych w opisie produktu (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży).

  6. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany w rejestracji przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

  7. Do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, Klient może wprowadzić zmiany do złożonego Zamówienia lub wycofać złożone Zamówienie droga mailową, pisząc na adres e-mail: biuro@galskor.com

  8. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, bądź w formie pisemnej.

 1. Cena, sposób i termin zapłaty

  1. Towary w sklepie sprzedawane są na sztuki. W karcie produktu podana jest cena za 1 sztukę.

  2. Ceny produktów widoczne na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w zakładce "Koszty i czas dostawy".

  3. Koszty dostawy są uzależnione od wartości złożonego zamówienia i są szczegółowo opisane w zakładce "Koszty i czas dostawy".

  4. Ostateczne podsumowanie ceny za Towar lub Towary wraz z kosztami dostawy znajduje się w sekcji "Twój Koszyk" - Podsumowanie zakupów.

  5. Sprzedający dostarcza dowód zakupu - paragon fiskalny bądź rachunek, które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. Rachunek wystawiany jest na wyraźne życzenia Klienta, standardowo wystawiany jest paragon.

  6. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

   1. przelewem bezpośrednio na konto firmowe Sklepu: GR4 sp. z o.o., ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy nr rachunku bankowego: 63 1090 0088 0000 0001 4454 8090

   2. przelewem poprzez Operatora dotpay.pl

   3. za pobraniem kurierskim.
  7. W zależności od wybranej opcji dostawy, Klient zobowiązany jest do zapłaty za Towar bądź przed jego wysłaniem, bądź przy jego odbiorze.

 1. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sklep

  1. Przesyłki wysyłane są najpóźniej w drugim dniu roboczym od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest przez Sklep oddzielnym e-mailem.

  2. W wyjątkowych sytuacjach wysyłka Towaru może się opóźnić. W takim przypadku Sklep informuje o zaistniałej sytuacji Klienta oddzielnym e-mailem, a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia przed spełnieniem świadczenia przez Sklep.

  3. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu jako adres dostawy. Sklep nie odpowiada za błędnie wskazany przez Klienta adres dostawy.

  4. Sklep współpracuje z następującymi firmami doręczającymi: UPS, InPost, Poczta Polska.

  5. Wszystkie przesyłki, niezależnie od wybranego operatora, są przesyłkami rejestrowanymi.

  6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 1. Procedura rozpatrywania reklamacji

  1. Procedura reklamacji dokonywana jest zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  3. Klient może zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@galskor.com bądź bezpośrednio na adres pocztowy Sklepu ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy.

  4. W przypadku żądania wymiany bądź naprawy towaru, konieczne jest odesłanie towaru na adres Sklepu. Niezależnie od tego Sklep ma prawo żądać dostarczenia reklamowanego Towaru do Sklepu, gdy konieczne to jest dla ustalenia czy reklamacja jest zasadna.

  5. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, Klient zgłaszając reklamację powinien w opisie reklamacji wskazać:

   1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

   2. żądanie Klienta związane ze zgłoszoną wadą,

   3. dane kontaktowych składającego reklamację.

  6. Reklamacje nie dotyczące zakupionego towaru, odnoszące się natomiast do funkcjonowania Sklepu, powinny być przesyłane na adres e-mail biuro@galskor.com

  7. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, na adres wskazany w rejestracji.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  4. Powyższa informacja powinna być skierowana do GR4 sp. z o.o., ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy, nr telefonu +48 795 85 85 77, lub na adres e-mail: biuro@galskor.com

  5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia zamieszczony jest pod niniejszym Regulaminem.

  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  7. Skutki odstąpienia od umowy są następujące:

   1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

   2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   3. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   4. Klient powinien odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres: GR4 sp. z o.o., ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy, niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy

   5. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

   6. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Składając Zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie galskor.com. Dane osobowe Klienta wskazane w rejestracji będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

  3. Przy składaniu Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystania swoich danych osobowych w celach marketingowych w tym zwłaszcza do informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

  4. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

  5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa i RODO.

  6. Właściciel sklepu może przetwarzać dane osobowe pozyskane od klientów w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  7. Administratorem danych osobowych jest GR4 sp. z o.o., ul. Targiela 14-16, 43-100 Tychy, nr telefonu +48 795 85 85 77, lub na adres e-mail: biuro@galskor.com.

  8. Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony ze względu na politykę rabatową, szykowanie ofert specjalnych, możliwość wglądu w archiwalne zamówienia klienta w celu oszacowania dodatkowego rabatu.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania przerw w działalności sklepu internetowego spowodowanego problemami technicznymi lub innymi uniemożliwiającymi jego sprawne funkcjonowanie.

  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

  3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji bądź dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2016 r.

  5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 • Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi*

 • Data zawarcia umowy*/odbioru*

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 • Adres konsumenta(-ów)

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 • Data

(*) – niepotrzebne skreślić